3. Részprojekt

3. RÉSZPROJEKT - HIDROGEOLÓGIA

Hidrogeológia, rezervoár modellezés és kialakítás

 

1. részfeladat eredményei alapján, a feltárt paraméterek segítségével a rezervoár-modell megalkotása következik.

A földtudományi rész feladata a kutatási terület rétegtani és szerkezetföldtani feltérképezése. A feltárt és modellezendő képződmények legfontosabb hidraulikai paramétereinek minél pontosabb meghatározása: rétegvastagság, effektív porozitás, permeabilitás, pórusátmérő, repedezettség elemzése szükséges.

Az I. részfeladat során feltárt adatok alapján az adatok integrálása. Az adatok értelmezésével képet kapunk a szerkezeti és rétegtani adottságokról. Bizonyos földtani jellemzők, hőmérsékleti és nyomás viszonyok elemzése révén megjósolhatóak az esetleg várható fúrási nehézségek, kockázatok. Az információk végső integrálása réven kitűzhető a tervezett fúrási pont, meghatározhatóak a fúrási célok.

Ezt követi a terület átfogó geotermikus rezervoár modelljének elkészítése, ez alapján a projekt rövid és hosszútávú hatásainak értékelése, különböző szcenáriók vázolásával a rezervoár viselkedésének becslése termelés és visszasajtolás során. A numerikus modellje segítségével szimulálható a rezervoárban a vízáramlás folyamata. Fontos a visszasajtolás hőtranszportra való hatása, mivel a visszasajtoló és a termelő kutakat úgy kell elhelyezni, hogy a rétegben a visszasajtolás visszapótló hatása maximális-, míg hűtő hatása minimális legyen, így biztosítva a fenntarthatóságot.

Terület lokalizálása:

A sikeres projektnél az első lépés egy jól behatárolt projekt elképzelés, annak megvalósíthatóságának, műszaki megalapozottságának felmérése. A földtudományi szempontrendszer feltételeit kielégítő EGS helyszín lokalizációjához a terület fellelhető geológiai adatainak teljeskörű begyűjtése, terepi mérések és archív adatok áttekintése révén való kiértékelése szükségeltetik. A munkafolyamat kimeneti eredménye révén rendelkezésre fog állni a potenciális rezervoár megalapozott modellje, valamint a lefúrásra kerülő kutak kivitelezésének tervezéséhez szükséges műszaki szempontok.

Megvalósítás:

A megvalósítási fázis I. lépése egy feltáró kút lefúrásra, melynek segítségével feltérképezzük a rezervoár legfontosabb geotermikus paramétereit. Amennyiben a terület rendelkezik a szükséges jellemzőkkel, egy visszasajtoló kút létesítése révén megkezdődhet a rezervoár kialakítása. A rezervoárt kristályos medencealjzatban alakítjuk ki, besajtolással. A befogadó képződmény magas hőmérsékletű, alacsony permeábilitású gránit. Az új rezervoár rétegrepesztéssel jön létre a forró, nagy tektonikai nyomás alatt álló kőzetben, létrehozva egy természetes rezervoárhoz hasonló, jó vezetőképességgel rendelkező repedéshálózatot. Az új rezervoár hidraulikus, termál és kémiai eljárások elegyének eredménye, főként rétegrepesztéssel, forró, tektonikai nyomás alatt álló, repedezett kőzetben. Ezáltal a repedések megnyílnak, kitágulnak, kapcsolódnak és egy természetes geotermikus rezervoárhoz hasonló, vezetőképes repedéshálózatot hoznak létre. A rezervoár becsült mérete 3 km3. A tervek szerint 2 besajtoló és 4 termelőkút kerül lefúrásra.

A rezervoár kialakításakor a legnagyobb kihívás egy olyan összefüggő repedéshálózat kialakítása, mely a víz áramlását nagy nyomás- és vízveszteség, a hőáramlási rendszer rövidre záródása, nem kívánt szeizmikus tevékenység előidézése, és káros geokémiai hatás nélkül teszi lehetővé.

A keletkező rendszer révén a víz átáramlik a mesterséges rezervoár repedésein, felvéve a környezet természetes hőjét. A forró vizet ezután a termelő kút a felszínre szivattyúzza. A megvalósítás és a későbbi működtetés során a rezervoár viselkedését megfigyelés alatt kell tartani, az észlelt adatokkal a modellezést frissíteni.

Részfeladat várható eredményei: a hatások, szcenáriók elemzésére alkalmas számítógépes modell illetve a kutak és a műszaki tervezéshez szükséges paraméterek meghatározása.

A részfeladat költségének legnagyobb része a szolgáltatások közel feléből és 56 teljes emberhónap bérköltségeiből tevődik össze.

 

EGS-tabla